Algemene voorwaarden Krabbelplaatjes.nl

De diensten van de website krabbelplaatjes.nl ("KrabbelPlaatjes.nl") worden aangeboden door KrabbelPlaatjes. Op jouw gebruik van KrabbelPlaatjes.nl en op alle producten en diensten van KrabbelPlaatjes.nl ("Producten), zijn deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van toepassing. Door gebruik te maken van onze Producten aanvaard je de Voorwaarden.

1. GEBRUIK KRABBELPLAATJES.NL

Wie kan krabbelplaatjes.nl gebruiken

 1. Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen van KrabbelPlaatjes.nl dien je een KrabbelPlaatjes.nl account aan te maken. Bij het aanmaken van een account dien je juiste en volledige informatie te verstrekken.
 2. Minderjarigen dienen voorafgaande toestemming te hebben verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voordat zij een account aanmaken.
 3. Het is alleen toegestaan om de Producten te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden (inclusief de Regels voor Gebruik), de wet en met inachtneming van de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Het is niet toegestaan om onze Producten te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.
 5. Onze licentie aan jou

 6. Onder de voorwaarden als vermeld in deze Voorwaarden en de Beleidsregels Gebruik verlenen wij hierbij aan jou een limitatieve, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, intrekbare licentie voor het gebruik van onze Producten.
 7. Door gebruik te maken van onze Producten ga je ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden.
 8. Wij kunnen de licentie aan jou te allen tijde beŽindigen of opschorten, onmiddellijk en zonder opgave van reden. In geval van beŽindiging blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
 9. 2. JOUW CONTENT

  Licentie aan ons

 10. KrabbelPlaatjes maakt het mogelijk voor jou om content, inclusief afbeeldingen, commentaar, links en andere materialen te plaatsen op KrabbelPlaatjes.nl (tezamen de "Content"). Je behoudt al jouw eigendomsrechten op de door jou geplaatste Content. Je blijft verantwoordelijk voor de door jou geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.
 11. Je verleent ons en de gebruikers van KrabbelPlaatjes.nl een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, maken van afgeleide werken, tonen en uitvoeren van de Content in verband met het aanbieden van de Producten en anderszins.
 12. We behouden ons het recht voor om Content aan te passen of te verwijderen van KrabbelPlaatjes.nl.
 13. Feedback

 14. Wij stimuleren het geven van feedback, reacties, commentaar en suggesties tot het verbeteren van de Producten ("Feedback"). Door het geven van Feedback erken je en ga je ermee akkoord dat je afstand doet van al jouw rechten op de Feedback en dat de Feedback vrij door ons kan worden gebruikt zonder beperking en zonder verplichting tot betaling van enige vergoeding aan jou.
 15. Rechten derden

 16. Wij voeren een Beleid inzake Auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk maakt op auteursrecht van derden. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Beleid inzake Auteursrechten.
 17. Links naar andere sites en diensten

 18. Onze Producten kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet ons eigendom zijn of buiten onze zeggenschap vallen. Wij hebben geen zeggenschap over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacy beleid en/of de praktijken op websites van derden.
 19. Beperking aansprakelijkheid

 20. Wij werken continu aan de verbetering van onze Producten. Je bent ermee akkoord dat de vorm en aard van onze Producten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen wijzigen en de beschikbaarheid van onze Producten (geheel of gedeeltelijk) (al dan niet tijdelijk) kan worden stopgezet, zonder dat hierdoor een recht op compensatie jegens ons ontstaat.
 21. De Producten wordt ter beschikking gesteld in de toestand waarin deze zich bevinden. Wij geven geen enkele garantie of conformiteit ter zake aan jou af.
 22. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af ten aanzien van de door jou of door anderen geplaatste of gepubliceerde Content.
 23. Je verleent hierbij een vrijwaring aan ons voor eventuele claims, procedures, geschillen, schade, verliezen of andere aansprakelijkheid, inclusief de kosten van juridische bijstand voortvloeiende of verband houdende met een onrechtmatig gebruik of gebruik in weerwil van deze Voorwaarden van onze Producten.

Algemene juridische bepalingen

 1. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele conflicten over de inhoud van of verband houdende met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
 2. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en KrabbelPlaatjes.
 3. Eventuele kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen inzake de wijziging van de Voorwaarden, kunnen rechtsgeldig worden gedaan per e-mail, gewone post dan wel door het plaatsen van een mededeling op KrabbelPlaatjes.nl.
 4. Het niet uitoefenen van enig recht door ons zal niet worden opgevat als een doen van afstand van een zodanig recht door ons.
 5. Indien een bepaling in de Voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen in de Voorwaarden onverminderd van kracht.
 6. De Voorwaarden en enig recht of licentie die op basis daarvan aan jou toekomt, kan niet door jou worden overgedragen aan derden. Enige rechtshandeling strekkende tot overdracht van enig recht door jou is nietig. Wij behouden het recht voor om onze eventuele rechten voortvloeiend uit de Voorwaarden over te dragen aan derden.